23 Listopad 2023 | Zarządzanie gabinetem

Praca zdalna w placówkach medycznych - przewodnik

Spis treści

Osoby zatrudnione w placówkach medycznych, które nie wykonują bezpośrednich świadczeń zdrowotnych mogą wykonywać obowiązki poza gabinetem. Jakie elementy charakteryzują stosunek pracy? Jak brzmi definicja pracy zdalnej, która wprowadzona została do przepisów Kodeksu pracy? Kiedy strony stosunku pracy mogą zdecydować, o wykonywaniu pracy zdalnej? Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby wykonywanie pracy możliwe było, jako pracy zdalnej?

Relacja łącząca pracownika i pracodawcę

Zgodnie z art. 22 § 1 k.p. przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – zobowiązuje się do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zasadą jest, iż pracownik zatrudniony w ramach stosunku pracy zobowiązany jest do wykonywania pracy określonego rodzaju oraz pod kierownictwem i w miejscu i w czasie wyznaczonym przez pracodawcę.

Praca zdalna w placówce medycznej - ustawa

Znowelizowane przepisy Kodeksu pracy wprowadziły możliwość wykonywania pracy przez pracowników, jako pracy zdalnej - w tym osób zatrudnionych w placówkach medycznych, które nie wykonują świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z art. 67(18) k.p., który to wprowadza do przepisów prawa pracy definicję pracy zdalnej, praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Praca, która wykonywana jest zgodnie z ww. elementami, jest pracą zdalną.

  • Praca zdalna jest pracą, która jest wykonywana całkowicie w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą.
  • Praca zdalna jest pracą, która jest wykonywana częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawca, często ten rodzaj pracy zdalnej nazywany jest pracą zdalną hybrydową. Praca wykonywana jest po części w miejscu uzgodnionym poza miejscem pracy oraz w miejscu pracy pracownika.
  • Miejscem wskazanym do wykonywania całkowicie lub częściowo pracy zdalnej może być adres zamieszkania pracownika. Innymi słowy miejscem wykonywania pracy zdalnej może być adres zamieszkania pracownika, ale w przypadku dokonania uzgodnienia, może być to dowolny inny adres, inny niż miejsce zamieszkania pracownika.
  • Praca zdalna jest pracą, która jest wykonywana całkowicie lub częściowo w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Praca zdalna może być, nie musi być, wykonywana całkowicie lub częściowo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Należy zaznaczyć, iż nie jest warunkiem koniecznym dla uznania pracy za pracę zdalną, aby wykonywana była całkowicie lub częściowo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Należy również zasygnalizować, iż nie tylko środki komunikacji elektronicznej mogą mieć tutaj zastosowanie, ale także inne środki bezpośredniego komunikowania się np. telefon, fax, komunikator internetowy.

Praca zdalna - definicja

Praca zdalna jest pracą która może być wykonywana w pełnym bądź niepełnym wymiarze godzin. Jest to praca, która jest wykonywana w miejscu wskazanym przez pracownika, które zostało jednak uzgodnione z pracodawcą. Miejscem tym może być adres zamieszkania pracownika, ale może także to być inne miejsce wskazane przez pracownika uzgodnione z pracodawcą. Praca zdalna jest pracą, przy wykonywaniu której wykorzystywane są środki bezpośredniego porozumiewania się, jednak wykorzystywanie środków bezpośredniego porozumiewania się nie musi występować w ogóle, aby praca miała charakter pracy zdalnej. Należy odróżnić środki do bezpośredniego porozumiewania się od środków komunikacji elektronicznej.

Praca zdalna - przepisy. Jak zastosować je w praktyce?

Uzgodnienie między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej może zostać dokonane już przy zawieraniu umowy o pracę, czy w momencie, kiedy strony zawiązują stosunek pracy od razy określają, iż praca wykonywana będzie na warunkach pracy zdalnej, całkowicie, lub częściowo. Brak dokonania takiego uzgodnienia nie zamyka drogi do późniejszego ustalenia pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, iż praca wykonywana będzie na warunkach pracy zdalnej. Oznacza to, iż uzgodnienie takie między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej może zostać dokonane również w trakcie trwającego zatrudnienia.

Inicjatorem dokonania uzgodnienia dotyczącego wykonywania pracy zdalnej może być pracodawca. Uwaga jednak, inicjatorem dokonania, takiego uzgodnienia, między stronami umowy o pracę dotyczącego wykonywania pracy zdalnej, może być także pracownik. Wniosek o dokonanie uzgodnienia w zakresie pracy zdalnej sporządzony przez pracownika występującego z taką inicjatywą w trakcie zatrudnienia, sporządzony powinien być w postaci papierowej, albo w postaci elektronicznej, co oznacza, iż nie może to być wniosek sporządzony w formie ustnej.

W przypadku dokonania uzgodnienia, co do pracy zdalnej w trakcie zatrudnienia, mamy do czynienia ze zmianą istotnego składnika umowy o pracę, jakim jest przede wszystkim miejsce wykonywania pracy. Ustawodawca zdecydował, iż w takiej sytuacji wprowadzony zostaje wyjątek zakładający, iż nie stosuje się przepisu art. 29 § 4 k.p., zgodnie z którym zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej. Innymi słowy uzgodnienie w zakresie pracy zdalnej dokonywane w trakcie zatrudnienia nie wymaga dla swojej ważności zachowania formy pisemnej. Uzgodnienie dokonane w zakresie pracy zdalnej powinno odnosić się do samego fakty wykonywania pracy zdalnej, powinno zawierać uzgodnienia co do tego, czy praca zdalna wykonywana będzie całkowicie, czy częściowo w formie pracy zdalnej, powinno także zawierać uzgodnienie co do miejsca świadczenia pracy zdalnej.

Autor: mgr Dominik Spałek