28 Listopad 2023 | RODO w medycynie

Bezpłatne leki i obowiązek weryfikacji danych w systemie P1 – co należy wiedzieć?

Pacjentom do ukończenia 18. roku życia oraz po ukończeniu 65. roku życie przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie Ministra Zdrowia. Jakie dane należy zweryfikować przed wystawieniem e-Recepty na takie produkty? Kto może ją wystawić? Odpowiadamy.

Spis treści

Kto jest uprawniony do wystawienia e-Recepty na bezpłatne leki?

Zgodnie z art. 43a. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej UoŚoZFŚP) świadczeniobiorcom w rozumieniu art. 2 UoŚoZFŚP do ukończenia 18. roku życia, oraz świadczeniobiorcom po ukończeniu 65. roku życia - przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, wykazie ustalonym w przez Ministra Zdrowia w sposób określony przepisami prawa, na podstawie recepty wystawionej przez:

 • lekarza lub pielęgniarkę udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo
 • lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, albo dla osoby pozostającej we wspólnym pożyciu albo dla krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa,
 • lekarza lub pielęgniarkę udzielających świadczeń opieki zdrowotnej:
  • w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub
  • z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach umowy, o której mowa w art. 159a UoŚoZFŚP tj. Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach profili systemu zabezpieczenia,
 • lekarza udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zakończeniem leczenia szpitalnego:
  • w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego lub
  • z zakresu leczenia szpitalnego w ramach umowy, o której mowa w art. 159a UoŚoZFŚP tj. Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach profili systemu zabezpieczenia.

Obowiązek weryfikacji danych przed wystawieniem e-Recepty

Osoby uprawnione przed wystawieniem recepty zobowiązane są do weryfikacji ilości oraz rodzaju przepisanych świadczeniobiorcy uprawnionemu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Powinny zweryfikować je pod względem bezpieczeństwa oraz konieczności ich stosowania, biorąc pod uwagę recepty wystawione oraz zrealizowane dla danego świadczeniobiorcy.

Autor: mgr Dominik Spałek